Цели и задачи на Здружението

 • Промоција и развој на библиотечни и информациски услуги

 • Поттикнување на основање и развој на библиотеки

 • Поттикнување на соработка меѓу библиотеките

 • Застапување на интересите на вработените во библиотеките

 • Следење на  законските прописи  за библиотечни и информациски служби

 • Учество во подготовка на закони и други нормативни акти и прописи од областите на интерес  на Здружението

 • Учество во изработка на стратегија за развој на библиотеки, библиотекарството и информациските науки во Македонија

 • Соработка со други сродни или слични здруженија во земјата и странство

 • Организација на конференции, семинари, советувања и други собири за поттикнување на развој на библиотечната и информациска дејност

 • Учество во меѓународни библиотечно – информациски асоцијации, програми и проекти

 • Стимулирање на креативната работа   библиотекарствотопреку признанија и други облици на мотивација

 • Поддршка  на  стручно и целоживотно образование

 • Промоција на работата на јавните библиотеки во јавноста

 • Промоција на новите информациски и дигитални технологии во библиотеките

 • Изградба на сопствена структура за подготвка на проекти за развој и унапредување на библиотечниот кадар и библиотеките во Македонија