Вредности

Лидерство
Се залагаме за квалитет во библиотечната дејност преку отворена комуникација, тимска работа и соработка, едукација и учење, и инкорпорирање на иновативни решенија во библиотеките

Информациска писменост
Промовираме професионален развој преку континуирано образование на библиотечниот персонал на сите нивоа во библиотеките и развојот на нивните кариери .

Доживотно учење
Ние веруваме во важноста на информиран и образуван граѓанин кој создава силни заедници, и нудиме програми за поддршка на доживотно учење.

Соработка и партнерства
Ги поддржува  на библиотеките преку отворена размена на информации и активна соработка. Ние поттикнуваме соработка и партнерства во нашите заедници со цел да се зголеми капацитетот на библиотеките.

Разновидност
Ние ја вреднуваме разновидноста  и се стремиме да размислуваат дека преку разновидноста обезбедуваме услуги што и служат на.

Технологија
Ние ги цениме и ги прифаќаме придобивките кои модерната технологија ги обезбедува.

Образование
Професионален развој преку континуирано образование на библиотечниот персонал на сите нивоа на организација и фази на нивните кариери

Иновации
Прифаќање на иновативни решенија за подобрување на услугите и интелектуално напредување во рамките на професијата.

Општествена одговорност
Го цениме придонесот кој библиотекарите може да го направат во подобрување или решавање на критичните проблеми на општеството, преку решавање на тековните критични прашања во однос на библиотеките и библиотечни услуги